Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Razem (brutto)

Sprzedaż odzieży wojskowej

Słowniczek: 
1. Sprzedający – GROM S.C. z siedzibą w Nysie, adres: ul. Mariacka 4/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nysa – NIP753-20-18-694
2. Klient - osoba która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie. 
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
4. Sklep internetowy/ Gromserwis - prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.gromserwis.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary; 
5. Towary – odzież, oraz inne dodatki będące rzeczami ruchomymi wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane w E-Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży; 
6. Formularz Rejestracji - funkcjonalność Sklepu internetowego Gromserwis , za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów; 
7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Gromserwis Towarów na podstawie wyborów Klienta. 
8. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Gromserwis; 
9. Wada Towaru - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna; 
10. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827); 
11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.); 
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U 2014 poz. 121 z późn. zm).

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Gromserwis prowadzony jest przez Robert Tarnowski z siedzibą w Nysie, adres: ul. Mariacka 4/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Nysie NIP 753-20-18-694.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.gromserwis.pl, zawierania za pośrednictwem umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Gromserwis, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Gromserwis. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego Gromserwis zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail: gromserwis@o2.pl, telefon: +48 77 448 10 35,  listownie na adres pocztowy Sprzedającego. Dział Obsługi Klienta czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00. Koszt połączenia zgody jest z taryfą operatora.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Gromserwis, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Informacja o cenie podawana na stronie Gromserwis ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 8 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Gromserwis, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 7. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Gromserwis służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 8. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Gromserwis niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 9. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 

 

II. Zakres, zasady i warunki korzystania z Gromserwis

 1. Warunkiem korzystania z usług Gromserwis jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.
 2. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie Gromserwis pod adresem internetowym www.gromserwis.pl
 3. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności Gromserwis po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w Gromserwis jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu.
 5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gromserwis@o2.pl żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Gromserwis.
 7. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Gromserwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Gromserwis, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Gromserwis jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn do których należą korzystanie przez Klienta z Gromserwis w sposób stanowiący naruszenie obowiązków o których mowa w punkcie 8 powyżej. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Gromserwis. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w Gromserwis.
 10. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru rozmiaru widnieją konkretne rozmiary do wybrania. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru bądź rozmiaru Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z Gromserwis bez zbędnej zwłoki.
 11. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

 

III. Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie zamówienia. Zamówienia na Towary dostępne w Gromserwis są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez klikniecie przycisku „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w Gromserwis.
 3. Kolejnym elementem procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia przez Gromserwis oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w Gromserwis.
 4. Złożenie zamówienia w Gromserwis jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w terminie 48h od daty zaksięgowania wpłaty Klienta, w wypadku wyboru opcji "za pobraniem. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym po godzinie 14:00, sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne) czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po zakończeniu dni wolnych.
 5. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Gromserwis, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie gromserwis przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru koloru oraz rozmiaru dodanie Towaru do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Gromserwis, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru, po dokonaniu wyboru koloru i rozmiaru, do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w Gromserwis komunikaty lub informacje.
 7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem "potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty") stanowi ofertę Klienta złożoną Gromserwis do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. wiadomości oraz potwierdzeniu złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika znajdującego się w treści wiadomości, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów, poprzez przyjęcie przez GROM S.C. oferty, której mowa w ust. 7 powyżej oraz następuje początek realizacji zamówienia przez GROM S.C.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Gromserwis: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie do zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz ze Formularzem zwrotu – odstąpienia do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania.
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu Rejestracji lub przy składaniu zamówienia przez Klienta, wersji papierowej: dowodu zakupu Towaru, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu - odstąpienia od umowy, treści niniejszego Regulaminu, wzorem Formularza Reklamacji, wzorem Formularza Wymiany
  3. Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów wysyłki, wskazanych poniżej w treści Regulaminu.
  4. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres e-gromserwis@o2.pl lub dokonać samemu anulacji na stronie po zalogowaniu na swoje konto w Gromserwis.
  5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, składając zamówienie powinien zaznaczyć odpowiednią opcję oraz podać niezbędne dane.
  6. Sprzedaż Towarów znajdujących się w Gromserwis prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internetowej. Do korzystania z Gromserwis, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
   1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

IV. Dokonywanie płatności.

 1. Wszystkie ceny Towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 2. Ceny Towarów znajdujących się w Gromserwis nie zawierają kosztów dostawy Towaru.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie Gromserwis i zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.

10.  Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt V. Regulaminu.

11.  Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.

12.  Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

 1.  
  1.  
   1. gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
   2. przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką). W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności na rachunek GROM S.C. w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.
    Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt III. ust. 8 Regulaminu. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu.
    Właścicielem rachunku jest GROM S.C., 
    Bank ING Śląski
    Numer rachunku: 23 1050 1490 1000 0022 3479 2451
   3. kartą kredytową lub e-transferem. 
    Rozliczenia płatności przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego przelewy24, według zasad ustalonych przez wskazane podmioty na stronach internetowych www.przelewy24.pl

 

13.  Promocje w Gromserwis nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

14.  Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu wysyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego Gromserwis.

15.  Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.

V. Realizacja zamówień i koszty wysyłki oraz sposoby doręczenia Towaru.

16.  Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości zgodnie z pkt III. ust. 8 Regulaminu, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

17.  Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy - w przypadku wyboru opcji "płatności przed wysyłką" realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz kosztów wysyłki za doręczenie Towaru. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

18.  Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika. Wyjątek od powyższej reguły stanowi doręczenie przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, po uprzednim dokonaniu przez Klienta płatności przed wysyłką - wówczas koszt wysyłki ponosi Sprzedający.

19.  Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy przewozowej , według wyboru Klienta. Przewidywany czas doręczenia Towaru przez Pocztę Polską wynosi do 5 dni roboczych, natomiast przez przewoźnika - do 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące formy i koszty wysyłki Towaru wskazane są na stronie internetowej Gromserwis.

20.  W przypadku doręczenia zamówionych przez Klienta Towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, doręczenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy przewozowej, a przewidywany czas doręczenia Towaru określony jest przez przewoźnika, w zależności od kraju przeznaczenia i wynosi do 5 dni roboczych. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu. Sprzedający przewiduje możliwość dostawy Towarów jedynie do wybranych krajów wskazanych na stronie internetowej Gromserwis.

21.  Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w pkt I. ust. 4 Regulaminu.

22.  Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-gromserwis@o2.pl lub dokonania samodzielnej anulacji na stronie po zalogowaniu na swoje konto w Gromserwis.

23.  Zamówienia w Gromserwis realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy - zwrotu

24.  Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Gromserwis na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu - odstąpienia jaki przekazywany jest wraz z Towarem do Klienta.

25.  Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu na adres: GROM S.C. ul. Mariacka 4/2, 48-300 Nysa lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gromserwis@o2.pl.

26.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

27.  W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

28.  Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w Gromserwis.

29.  Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do Gromserwis.

30.  Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi Poczta Polska z dokonaną przedpłatą za Towar, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z pkt V ust. 5 Regulaminu.

31.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru wskazany w ust. 9 powyżej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta.

32.  Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej e-gromserwis@o2.pl .

33.  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: GROM S.C. ul. Mariacka 4/2, 48-300 Nysa.

34.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

35.  Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VII. Wymiana zakupionego towaru.

36.  W terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w Gromserwis, którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. Klient ponosi koszty odesłania Towaru do Gromserwis.

37.  W celu dokonania wymiany, należy dokonać nowego zamówienia w Gromserwis, wybierając odpowiedni Towar na wymianę. Potwierdzając dokonany wybór, w opcjach dostawa i płatność należy wybrać opcję "Płatność przed wysyłką", za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeżeli Towar wybrany na wymianę posiada taką sama cenę jak Towar uprzednio zakupiony, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z Towarem wybranym na wymianę. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie przelewem na numer rachunku bankowego Gromserwis, zgodnie z postanowieniem pkt IV niniejszego Regulaminu.

38.  Wymieniany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami.

39.  Procedura wymiany Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

40.  W przypadku zamówień realizowanych poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający informuje, że koszty wysyłki nowego Towaru na wymianę za granicę pokrywa Klient, zgodnie z zasadami znajdującymi się na stronie internetowej Gromserwis

 

VIII. Reklamacje.

41.  Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

42.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

43.  Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.

44.  W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.

45.  Klient jeżeli Towar ma wadę, może:

 .       złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

46.  Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

47.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

48.  Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 .       żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 1. żądać usunięcia wady.

49.  Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

50.  Jeśli Klient:

 .       żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;

 1. zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru;

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

 

IX. Informacja dotycząca rozstrzygania sporów

51.  Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.

52.  Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

53.  Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

54.  Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i nie wyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

 

X. Newsletter

55.  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości sms (SMS Newsletter) lub poczty elektronicznej (E-mail Newsletter) wskazanych przez Klienta.

56.  Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówień w Gromserwis, odrębnego dla każdej z form Newslettera udostępnionych przez Sprzedającego, tj. SMS Newsletter lub E-mail Newsletter oraz którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1422).

57.  W ramach oferowanych usług SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter, na podany przez Klienta odpowiednio numer telefonu oraz adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach i atrakcyjnych ofertach Sprzedającego. SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter wysyłane są bezpłatnie.

58.  Klient może w każde chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.

 

XI. Postanowienia końcowe

59.  Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

60.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Gromserwis, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.

61.  Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Gromserwis

62.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

63.  Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

64.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

 Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. 
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. 
Jeśli nie zgadzasz się na używanie ciasteczek wyłącz je w swojej przeglądarce
zamknij